Přihláška do kurzu poslušnosti

Odesláním této přihlášky zároveň souhlasíte a jste poučeni o ochraně osobních údajů tohoto webového portálu.

Ochrana osobních údajů

Přihlašující osoba bere na vědomí, že pro účely uzavření závazné přihlášky s neziskovou organizací s obchodním názvem Český kynologický svaz ZKO Hranice – 378 adresou Hranice I-Město, Pod Křivým 2050, a pro účel jejího následného plnění (příprava kurzu poslušnosti) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rasa, datum narození psa / feny, název chovatelské stanice, případné poznámky k přihlášce.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění dané přihlášky a uskutečnění vybraného kurzu.

Přihlašující bere na vědomí že odesláním přihlášky s vybraným názvem „kurz poslušnosti“ zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Přihlašující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má přihlašující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění přihlášky, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.